• Bò 1 nắng 2 sương

    Khô bò 1 nắng 2 sương

    310.000